โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยสามารถติดต่อกันได้ดังนี้
  1. ติดต่อกันได้แค่เพียงสัมผัสเนื้อต้องตัว และการบริโภท โดยเชื้อของโรคมือเท้าปากจะติดกับสิ่งของต่างๆ เช่น โทรศัพย์ ประตู และอื่นๆ ไม่เพียงเท่านั้นแค่ไอหรือจามก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
  2. ของเสียที่ถูกขับถ่ายของผู้ป่วยโรคมือเท้าปากที่มีเชื้ออยู่ ช่วงที่โรคนี้จะแพร่กระจายมากคือช่วงสัปดาห์แรกที่ผู้ป่วยมีอาการ และจะเป็นพาหะแพร่เชื้อต่อไปจนกว่าโรคนี้จะหาย